DIGITAL STRATEGI

Känner du som många andra att det går trögt med det digitala förändringsarbetet? Kanske har ni i affärsplaneringen arbetat fram en målsättning för den digitala utvecklingen, men inte lyckats få grepp om arbetet och ta det hela vägen i mål? Våra uppdragsgivare har ofta relativt tydliga tankar om målsättningar med att digitalisera hela eller delar av sin affärsmodell men behöver stöd i hur, vad, vem, vilka och när. Det kan vara klokt att ta in externt stöd, men hur köper man förändring – om det ens går? Vår erfarenhet har gjort det tydligt att det i själva verket handlar om att få hjälp med att göra vägval utifrån organisationens mål och förutsättningar och därefter genomföra en väl sammanhållen helhetsprocess där flera delar av organisationen är delaktiga. För att förändringen ska bli bestående behöver ni också under implementeringen parallellt bygga upp den interna förmågan att kunna ta arbetet vidare på egen hand.

Forbes, McKinsey, BCG och Bain & Company bedömer alla att risken för att misslyckas med digital transformation ligger någonstans mellan 70 % och 95 %. Inga särskilt upplyftande siffror tyvärr. Det finns många orsaker till varför organisationer går vilse, men i den här artikeln vill vi istället lyfta ett antal lärdomar vi ser som extra viktiga när du som beslutsfattare ska köpa förändring som resulterar i framgångsrika transformationsresor.

Utgå från ett tydligt nuläge
Det är viktigt att skapa samsyn kring både nuläget och målbild, inte bara kring målbilden. Både i ledningsgruppen och tillsammans med konsulten. Målbilder brukar komma enklare även om de ofta behöver vändas och vridas på och brytas ner till att bli mer konkreta. Men vi behöver också ett tydligt mätbart nuläge, baserat på data. En förändring eller transformation handlar inte bara om att uppnå något utan om att göra en förflyttning från A till B, från nuläge till önskat läge, och inse hur de två står i relation till varandra. För att veta vilken förändring du köper behöver det bli tydligt från vad till vad. Det är förutom tydlighet i uppdraget också en viktig del i kommunikationen internt, för att skapa engagemang och delaktighet.

Alla delar behöver vara med
Digital transformation handlar inte bara om att implementera eller utveckla ny teknik. Det handlar också om helheten, organisationen och processerna. Vi brukar säga att vi utvecklar både människor, teknik och processer. Det räcker inte att implementera ett nytt system utan att samtidigt anpassa processer, eller att endast marknadsavdelningen förflyttas till framkant – alla delar behöver samverka. En stor utmaning i förändringsprocesser är att hitta former för samverkan, kunskaps- och kompetensutbyte inom organisationen. Här blir återigen kommunikationen viktig. Vem påverkas och hur? Vilken effekt är rimlig att vänta sig, och hur snabbt kommer vi att kunna införa de nya arbetssätten för att de ska bidra till en effektivisering?

Avgränsa förflyttningen
Att tydliggöra ett nuläge och en målsättning är en del av avgränsningen, likaså att specificera vilka delar i organisationen som behöver vara delaktiga. Ett vanligt misstag är trots det att sikta lite för högt och lite för långt fram i tiden, utan att bryta ner den långsiktiga mer visionära planen i avgränsade steg. Vi ser ofta att projekt sväller och utvidgas under arbetets gång, eller tyvärr inte är helt realistiskt avgränsade från början. Digital utveckling blir aldrig klar, men en digital förflyttning från A till B går att avgränsa och utvärdera. När vi går in i samarbeten brukar vi räkna med att en väl avgränsad förflyttning som blir fullt implementerad tar ungefär 2-3 år. En avgränsning handlar inte nödvändigtvis om att förflyttningen blir mindre utan om att göra arbetet hanterbart, tydligt och implementerat fullt ut – i motsats till för stort och ogreppbart. Med en tydlig avgränsning blir det också enklare att utvärdera om ni har fått den förändring ni köpt.

Kombination av strategi och implementering
Att köpa externt stöd för att ta fram en digital strategi kan ge en bra grund, men vår starka övertygelse är att hela arbetet behöver hänga ihop: från strategi och business case, till praktisk implementering och genomförande, till stärkt intern förmåga och slutligen överlämning. Köper du endast den första delen får du just en strategi och en plan, men du köper inte den faktiska förändringen. Många företag har svårt att hitta och frigöra resurser med rätt kompetenser för att kunna implementera strategin. Det kan därför vara lämpligt att köpa hjälp med att faktiskt genomdriva förändringen. Nyckeln till lyckad digital transformation är en kombination av strategi och praktiskt implementering.
Se till att stärka den interna förmågan
Vi har nu pratat om både att vara tydlig med vad som är den önskade förflyttningen och vikten av att köpa både strategi och genomförande. Men vi behöver också en sista del: vi behöver göra förändringen tillsammans. Om konsulter står för hela implementeringen och sen lämnar, finns en överhängande risk att förflyttningen inte blir bestående och att ni fortfarande saknar egen intern förmåga att fortsätta den löpande utvecklingen. Det digitala utvecklingsarbetet tar aldrig slut, även om ni lyckats ringa in ett från och ett till i en avgränsad insats. När du köper förändring, se till att kompetensöverföring och ordentlig överlämning ingår. Din organisation behöver kunna stå på egna ben efter att konsulterna lämnat och efter att ni tillsammans förflyttat både människor, teknik och processer till ett nytt nuläge.

Vad är mindre viktigt?
En del som många organisationer lägger både mycket tid på och stor vikt vid är valet av teknisk plattform. Vår erfarenhet är att det ofta blir att börja från fel håll. Innan det är aktuellt med en större systemupphandling behöver grundläggande delar vara på plats, till exempel vilken strategi och vilka affärsmål systemet ska stödja, vilken data ni behöver tillgänglig, hur era processer lämpligast kan se ut kopplat till kundresan, vilket tekniskt ekosystem plattformen ska fungera i och så vidare. I all utvärdering av system riskerar fokuset på kundupplevelsen att hamna i skuggan av tekniska detaljer. I våra samarbeten brukar vi arbeta parallellt med två spår: snabba vinster och långsiktig förmåga. För de snabba vinsterna fungerar det oftast att arbeta med den teknik som finns, ibland med vissa steg manuella, för att testa nya flöden och se hur de fungerar på marknaden. Med bättre data och ökad kunskap om kundernas beteende är det lättare att hitta rätt i vilka tekniska lösningar som behöver komma på plats, som en del av flera, för att bygga den långsiktiga förmågan.

Avslutningsvis
Det går att köpa digital förändring men för att etablera en modern tvärfunktionell organisation byggd på agilitet, datadrivna insikter, och med verktyg för en långsiktig och lönsam digital tillväxt, behöver förflyttningen vara både tydlig och avgränsad. Flera delar i organisationen behöver vara med och implementeringen behöver genomföras tillsammans. I det nya nuläget ska teknik, människa och processer hänga ihop och ni ska ha byggt en långsiktig intern förmåga att kunna fortsätta den digitala utvecklingen.

Vill du prata digital förändring med en erfaren expert? Vi finns ett samtal bort – hör gärna av dig!
eyo.eyoma@digitalstrategi.se
Boka möte

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

När 2022 snart ska summeras kan ett av Sveriges största försäkringsbolag räkna upp ett antal viktiga milstolpar på väg mot en optimerad digital kundupplevelse. Med fokus på träffsäkerhet och relevans i datadriven digital kommunikation till befintlig kund skapar...

Digital transformation handlar om mer än ny teknik

Digital transformation handlar om mer än ny teknik

Digital transformation har blivit ett modeord de senaste åren, och har letat sig in i både styrelserum och högskolor. Digital transformation handlar om mycket mer än teknik – det handlar om helheten, organisationen och processerna. Många av oss har arbetat med digital...